Xshell是我最喜欢用的SSH客户端,配合Xftp很棒。现在官方强制升级,下面的版本安装后,输入注册码,不会升级。
第一步:
下载对应的版本
Xshell-5.0.1339 注册版:https://download.netsarang.com/72e81b28/Xshell-5.0.1339r.exe

Xftp-5.0.1235 注册版:https://download.netsarang.com/72e81b28/Xftp-5.0.1235r.exe

Xshell-6.0.0109 注册版:https://download.netsarang.com/72e81b28/Xshell-6.0.0109r.exe

Xftp-6.0.0105 注册版:https://download.netsarang.com/72e81b28/Xftp-6.0.0105r.exe

XshellPlus-6.0.0011 注册版:https://download.netsarang.com/f9c47326/XshellPlus-6.0.0011r.exe

XmanagerPowerSuite-6.0.0011:注册版
https://download.netsarang.com/72e81b28/XmanagerPowerSuite-6.0.0011r.exe

百度盘:链接: https://pan.baidu.com/s/1qCOk0b9tP016WTgjAmaY2Q 提取码: yp44
第二步:
修改 hosts 文件(C:WindowsSystem32driversetc),加入以下内容:

127.0.0.1 transact.netsarang.com
127.0.0.1 update.netsarang.com
127.0.0.1 www.netsarang.com
127.0.0.1 www.netsarang.co.kr
127.0.0.1 sales.netsarang.com

第三步:
安装,然后注册
Xshell-5.0.1339 注册码:181226-111351-999033
Xftp 5 注册码:181227-114744-999004
Xshell-6.0.0109 注册码:181226-111725-999177
Xshell 6 注册码:181226-111725-999177
XshellPlus-6.0.0011 注册码:181226-117860-999055
XmanagerPowerSuite-6.0.0011 注册码:181226-116119-999510

如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏